ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 166
                                               

Media interaktif

Media interaktif biasanya merujuk kepada produk dan perkhidmatan di sistem berasaskan komputer digital yang bertindak balas untuk pengguna ini tindakan oleh menyampaikan kandungan seperti teks, imej bergerak, animasi, video, audio dan permainan v ...

                                               

Teori pendedahan selektif

Teori pendedahan selektif merupakan sebuah teori dalam pengalaman psikologi, yang sering digunakan dalam kajian media dan komunikasi, yang mana secara sejarahnya merujuk kepada kecenderungan seseorang untuk memihak kepada maklumat yang memperkuat ...

                                               

Aman

Aman, keamanan adalah tempoh keharmonian antara kumpulan-kumpulan sosial yang berbeza yang bercirikan tiada keganasan atau konflik, dan bebas dari kebimbangan keganasan. Biasanya difahami sebagai permusuhan dan tindak balas, keamanan juga membaya ...

                                               

Kebebasan negatif

Kebebasan negatif ialah kebebasan daripada campur tangan oleh orang lain. Kebebasan negatif terutamanya berkaitan dengan kebebasan dari pengekangan luaran dan bertentangan dengan kebebasan positif. Perbezaan ini diperkenalkan oleh Isaiah Berlin d ...

                                               

Kemaskulinan beracun

Kemaskulinan beracun ialah konsep digunakan dalam perbincangan media dan psikologi menyentuh hal kemaskulinan untuk merujuk kepada norma-norma budaya tertentu yang dilihat boleh membahayakan tidak sahaja masyarakat umum malah golongan lelaki send ...

                                               

Revolusi

Revolusi ialah satu perubahan asasi dalam kuasa atau struktur pertubuhan yang berlaku secara mendadak serta mengena ke dalam asas kehidupan sesebuah masyarakat. Ia menghendaki suatu upaya untuk merobohkan, menjebol, dan membangun dari sistem lama ...

                                               

Linguistik

Linguistik ialah sebuah pengajian saintifik bahasa. Terdapat tiga aspek dalam pengajian ini: bentuk bahasa, makna bahasa dan bahasa dalam konteks. Aktiviti terawal dalam huraian bahasa telah dikaitkan dengan Pānini, iaitu seorang pelajar awal lin ...

                                               

Bahasa buatan

Bahasa buatan merupakan bahasa yang fonologi, tatabahasa, dan/atau perbendaharaan katanya direka oleh seorang atau sekumpulan manusia dan bukannya berevolusi secara semulajadi. Terdapat banyak sebab untuk mencipta bahasa buatan: untuk memudahkan ...

                                               

Bahasa Inggeris British

Bahasa Inggeris British ialah bahasa Inggeris yang digunakan di United Kingdom dan juga negara-negara yang pernah menjadi salah satu jajahan Empayar British.

                                               

Difon

Dalam bidang fonetik, difon merupakan sepasang fon. Difon lazimnya merujuk kepada rakaman peralihan di antara dua fon. Dalam gamabr rajah di bawah, sebuah strim fon yang diwakili P1, P2, dan seterusnya, dan difon setara pula diwakili D1-2, D2-3, ...

                                               

Fon (linguistik)

Dalam bidang linguistik dan fonetik, fon ialah sebuah unit bunyi pertuturan Perkataan fon boleh merujuk kepada apa jua bunyi pertuturan ataupun gerak isyarat yang dianggap peristiwa fizikal tanpa mengambil kira tempatnya dalam fonologi sesebuah b ...

                                               

Fonem

Fonem sebuah istilah linguistik dan merupakan gabungan terkecil dalam sebuah bahasa yang masih boleh menunjukkan perbezaan makna. Fonem berbentuk bunyi. Contohnya, dalam bahasa Melayu bunyi merupakan dua fonem yang berbeza, seperti dalam perkataa ...

                                               

Fonetik

Fonetik "bunyi" atau "suara") ialah kajian terhadap bunyi fizikal percakapan manusia. Ia berkaitan dengan sifat fizikal bunyi, serta proses penghasilan fisiologi, penerimaan auditori, dan persepsi neurofizikal. Ilmu fonetik mula dikaji seawal 2.5 ...

                                               

Fonologi

Fonologi ialah kajian yang dilakukan mengenai pola bunyi bahasa iaitu tentang bunyi-bunyi yang berfungsi dalam sesuatu bahasa. Mengikut Frank Parker, fonologi merupakan suatu bidang yang mengkaji sistem bunyi sesuatu bahasa: iaitu rumus-rumus yan ...

                                               

Jost Gippert

Jost Gippert merupakan seorang ahli bahasa bahkan juga seorang professor terkemuka dalam bidang pengajian bahasa khususnya berkaitan Linguistik Komparatif di Institut Linguistik Empirikal di Universiti Goethe Frankfurt. Fokusnya yang mendalam dal ...

                                               

Herman Neubronner van der Tuuk

Herman Neubronner van der Tuuk ialah seorang pakar linguistik Belanda kelahiran Melaka. Beliau mengkhusus terhadap kajian pembandingan bahasa-bahasa tuturan se-Nusantara semasa zaman Hindia Timur. Beliau juga terlibat dalam penterjemahan Bible ke ...

                                               

Kata kunci

Kata kunci ialah perkataan atau rangkai kata yang terpenting dalam sesuatu ayat atau teks. Kata kunci biasanya muncul lebih kerap dari perkataan lain. Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yan ...

                                               

Kata seasal

Dalam linguistik, kata seasal ialah perkataan yang mempunyai keturunan atau asal yang sama. Istilah ini terbit dari bahasa Latin cognatus. Pasangan butir linguistik dalam sesuatu bahasa yang mempunyai keserupaan dari segi asal, bentuk atau makna ...

                                               

Konsonan penegas

Konsonan penegas adalah sekelompok jenis konsonan pada bahasa-bahasa Semitik yang merupakan konsonan obstruen dan awalnya bertentangan dengan konsonan yang bersuara dan tak bersuara. Dalam bahasa Arab, konsonan-konsonan ini biasanya dinyatakan se ...

                                               

Konteks (penggunaan bahasa)

Konteks adalah idea yang digunakan dalam bahasa sains dalam dua cara yang berbeza, iaitu sebagai konteks sosial konteks lisan

                                               

Leksikon

Leksikon biasanya merujuk kepada senarai perkataan yang mempunyai maklumat tambahan, contohnya sebuah kamus. Perkataan leksikon berasal daripada perkataan Yunani yang membawa maksud perbendaharaan kata. Apabila ahli-ahli linguistik mengkaji leksi ...

                                               

MBROLA

MBROLA ialah sebuah algoritme untuk sintesis pertuturan, dan sebuah perisian yang diedarkan secara percuma dalam bentuk fail perduaan. Ia juga merupakan projek kerjasama seluruh dunia. Tapak sesawang MBROLA menyediakan pangkalan data difon buat s ...

                                               

Morfem

Dalam bidang linguistik, morfem ialah unit tatabahasa yang paling kecil dalam sesebuah bahasa. Cabang kajian morfem disebut morfologi. Morfem tidak sama dengan perkataan. Perbezaan utama antara kedua-duanya ialah morfem dapat berdiri sendiri atau ...

                                               

Morfologi (linguistik)

Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata. Struktur kata merujuk kepada susunan bentuk bunyi bahasa atau lambang yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bahasa mempunyai tiga sistem yang uta ...

                                               

Pengaruh linguistik Belanda pada istilah ketenteraan

Dalam sejarah, banyak istilah ketenteraan Belanda telah menjadi berpengaruh dan diasuh sebagai kata-kata pinjaman oleh banyak bahasa di seluruh dunia. Walaupun kebanyakan kata-kata ini berkenaan dengan aktiviti-aktiviti tentera laut, sesetengahny ...

                                               

Penjodoh bilangan

Dalam sesuatu bahasa yang ada penjodoh bilangan, sesuatu kata nama boleh disertakan penjodoh bilangan, yang menunjukkan pengelasan konsepsi rujukan sesuatu kata nama dan sering digunakan dalam pembilangan. Sesuatu bahasa boleh memiliki beratus-ra ...

                                               

Penterjemahan

Penterjemahan atau alih bahasa ialah perbuatan mentafsir makna sesuatu teks dan menerbitnya semula dalam bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu karya terjemahan yang membawa makna yang sama dengan sesuatu karya baha ...

                                               

Peralihan kod

Dalam bidang linguistik, peralihan kod merupakan penggunaan lebih daripada satu bahasa, atau gaya bahasa, dalam perbualan. Pengguna berbilang bahasa - orang yang boleh bertutur lebih daripada satu bahasa - ada kalanya menggunakan unsur berbilang ...

                                               

Perancangan bahasa

Rencana ini adalah mengenai bidang perancangan dan dasar bahasa. Sila lihat bahasa buatan untuk rencana mengenai penciptaan bahasa-bahasa terancang atau buatan. Perancangan bahasa merujuk kepada usaha-usaha yang disengajakan untuk mempengaruhi ti ...

                                               

Portmanteau

Portmanteau dalam konteks linguistik difahamkan sebagai suatu pemenggabungan kata-kata, di mana bahagian pelbagai perkataan atau bunyi tersendiri digabungkan menjadi perkataan baru, misalnya kabut hasil penggabungan kata-kata asap dan kabut, atau ...

                                               

Prosodi

Dalam bidang linguistik, prosodi, daripada ungkapan Yunani προσῳδία, prosōidía, ialah rentak, stres dan intonasi pertuturan. Prosodi dapat menbayangkan beberapa sifat penutur ataupun ujaran: keadaan emosi penutur; bentuk ujaran ; kehadiran ironi ...

                                               

Rangkap

Rangkap secara formalnya ialah sebaris matra dalam sebuah karangan puisi. Walau bagaimanapun, rangkap sudah mewakili mana-mana bahagian atau kumpulan perkataan dalam sebuah karangan puisi, dengan kumpulan secara tradisinya disebut sebagai stanza. ...

                                               

Reintegrasionisme

Istilah Reintegrasionisme atau faham sepadu semula menggambarkan suatu gerakan linguistik di Galicia, Sepanyol, yang bertujuan untuk menyatukan semula Bahasa Galicia dan Bahasa Portugis sebagai satu bahasa.

                                               

Retorik

Retorik merupakan seni atau teknik memujuk melalui bahasa lisan, visual atau tulisan. Definisi retorik sudah diperluas sejak retorik dijadikan satu bidang kajian di universiti. Oleh itu, retorik klasik berbeza dengan retoik komtemporari yang turu ...

                                               

Senarai leksikologi bahasa Melayu

Untuk mengelakkan senarai ini menjadi terlalu panjang, masukkan entri yang tidak berasal daripada bahasa Inggeris sahaja. Rencana ini mencuba menyenaraikan sebilangan leksikologi bahasa Melayu. Berdasarkan Kamus Dewan yang diterbitkan oleh Dewan ...

                                               

Sintaksis

Sintaksis ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji proses pembinaan ayat. Sintaksis juga bermaksud bidang yang mengkaji hukum atau rumus tatabahasa yang mendasari kaedah penggabungan dan penyusunan perkataan atau kelompok perkataan untuk membentuk ...

                                               

Birokrasi tahap jalanan

Birokrasi tahap jalanan adalah suatu istilah yang biasanya merujuk kepada pekerja agensi awam yang berinteraksi secara langsung dengan orang awam dan menjalankan tindakan – tindakan atau melaksanakan tugasan yang diarahkan oleh pihak atasan berda ...

                                               

Birokrat

Birokrat merupakan ahli birokrasi, biasanya dalam suatu institusi kerajaan. Istilah "birokrat" hari ini mempunyai konotasi negatif, jadi ahli birokrasi kerajaan biasanya lebih suka menggunakan istilah lain seperti pegawai atau kakitangan awam unt ...

                                               

Kementerian

Kementerian merupakan sebuah organisasi khas yang bertanggung jawab untuk sektor pentadbiran kerajaan awam, kadang-kadang dipimpin oleh seorang menteri, tapi biasanya seorang pegawai negeri senior, yang boleh memiliki tanggung jawab untuk satu at ...

                                               

Peperiksaan awam diraja

Peperiksaan awam diraja di China dilakukan dengan tujuan menilai dan memilih mana-mana orang berkelayakan menjadi pegawai awam di kerajaan tersebut. Peperiksaan ini dilaksanakan untuk memastikan pengukuhan pengetahuan sastera dan persuratan serta ...

                                               

Sosiologi

Sosiologi merupakan kajian tentang hukum masyarakat dan proses yang berkenaan dengannya; dan pendek kata sebagai anggota masyarakat). Sosiologi secara teori sering kali dikaitkan dengan soal-soal manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi berminat te ...

                                               

Bersekedudukan

Bersekedudukan adalah hidup bersama layaknya hubungan antara suami dan isteri di luar perkahwinan. Hubungan ini dilakukan dalam jangka waktu tidak tertentu sehingga ada kecocokan menuju pernikahan. Pacaran adalah istilah yang digunakan untuk meng ...

                                               

Bunuh diri

Bunuh diri ialah perbuatan untuk menamatkan atau menghilangkan nyawa diri sendiri. Ianya boleh dilakukan dengan pelbagai cara, dengan cara fizikal luaran, dalaman atau kedua-duanya sekali. Contoh cara luaran iaitu membakar diri sendiri atau cara ...

                                               

Kajian Milgram

Kajian Milgram mengenai kepatuhan terhadap pihak atasan ialah satu siri eksperimen psikologi sosial yang terkenal dijalankan oleh seorang ahli psikologi Universiti Yale, Stanley Milgram, yang mengukur kemahuan peserta untuk mengikut arahan pihak ...

                                               

Kelas sosial NRS

Kelas sosial NRS adalah sistem klasifikasi demografi yang digunakan di Britania Raya dan Republik Irlandia. Sistem ini awalnya dikembangkan oleh National Readership Survey untuk mengklasifikasikan pembaca, namun kini dipakai secara luas oleh orga ...

                                               

Kelompok minoriti

Minoriti adalah kumpulan sosiologi kecil dalam satu demografi. Demografi ini boleh berdasarkan banyak faktor dari etnik, jantina, kekayaan, kuasa, dll. Istilah ini meliputi pelbagai situasi, dan tamadun dalam sejarah, walaupun kesilapan nama mino ...

                                               

Kepimpinan

Pemimpin merupakan individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam suatu pertubuhan. Sesuatu yang menarik dalam kepimpinan adalah kewujudan pemimpin yang berada dalam organisasi yang mempunyai struktur yang tersendiri deng ...

                                               

Masyarakat majmuk

Masyarakat majmuk atau pluralistik merujuk kepada beberapa kelompok bangsa atau kaum yang tinggal dalam satu kawasan politik sebagai satu masyarakat, tetapi hidup terpisah kerana mengamalkan cara hidup, adat dan kepercayaan yang berbeza dengan ba ...

                                               

Orang gasar

Orang gasar adalah istilah penghinaan terhadap orang yang tidak bertamadun dan berkebudayaan, samada dalam bentuk rujukan umum kepada seorang ahli satu-satu bangsa atau kumpulan etnik yang dilihat mempunyai tahap ketamadunan yang rendah, atau dal ...

                                               

Pola asas (perwatakan)

Dalam fikologi, pola asas ialah model seseorang, personaliti, atau perlakuan. Dalam analisis personaliti, istilah pola asas sering digunakan secara meluas untuk merujuk kepada epitome - peribadi dicontohkan, khususnya "terbesar" contohnya. stereo ...